Systemisk uddannelse på Abildgaard

Share

Systemisk uddannelse – meld dig til et systemisk grundstudium på Systemisk institut i Nølev! – En alsidig videreuddannelse med certifikat.

En dør til ny indsigt

Systemteori og -praksis

Systemteori præsenterer os for måder at tænke og handle på, der meget væsentligt adskiller sig fra det, de fleste umiddelbart kender.

De fleste som kender lidt til systemisk tænkning og handlen forbinder det med terapi. Måske i særlig grad familieterapi?.

Få er klar over at systemteorien og herunder det, som kaldes for Kybernetik, har skabt og stadig bringer nye indsigter indenfor så forskellige områder som: Kultur, biologi, neurovidenskab, robot-teknologi, computervidenskab, psykologi, sociologi, medicin, pædagogik, ledelse og læring, økologi, permakultur, evolutionsteori og markedsføring.

I og med, at den systemiske teoridannelse og praksis anlægger helt nye perspektiver på, hvordan vi tænker, er til og lever i komplekse bevægelige sammenhænge, vil den være relevant for stort set alle mennesker, som beskæftiger sig med ovenstående områder.

Den helt overvejende del af uddannelser med baggrund i systemisk teori, tager afsæt i sin anvendelse i forbindelse med enten psykoterapi eller ledelse. Det betyder at de målrettes både bestemte temaer og -anvendelse.

En metavidenskab

Systemteori fungerer imidlertid som en “Meta-videnskab”, hvilket mangfoldigheden af områder, der er blevet påvirket af den, også vidner om.

Et meget væsentligt element i systemteorien peger på at levende systemer tilsyneladende søger at øge antallet af muligheder for overlevelse i samspil med de omgivelser, de befinder sig i, hvilket passer meget dårligt med en såkaldt “mål-orienteret” eller fokuseret adfærd.

De organismer og levende systemer, der overlever bedst og lettest på langt sigt, udviser en meget høj grad af forandringsevne.

“Studium generale”

På Systemisk institut i Nølev udbyder vi en treårig Systemisk uddannelse som et videreuddannelsesforløb, der fungerer som et Studium Generale” Det henvender sig til alle faggrupper uanset baggrund med interesse og lyst til at indgå aktivt i et refleksivt fællesskab.

Et studium, hvor der i fællesskab udvikles “leve-kompetence” igennem refleksion og praktisk undersøgelse af de temaer, der hører med til at leve “et frit, kompetent liv” i foranderlige omgivelser og kontekster.

Et basis-studium der gør det muligt for hver enkelt deltager at relatere til egen faglighed, uanset hvad den måtte være, igennem nye perspektiver og handlemåder.

En Kvalificerende videre-uddannelse

En videre-uddannelse der kvalificerer indenfor- og understøtter forskellige discipliner som rådgivning, coaching, psykologi, terapi, sundhed, sygdom, pleje, ledelse, pædagogik, samfundsforhold, salg og kommunikation blot for at nævne eksempler.

En Systemisk uddannelse tjener således til at forbedre den enkeltes faglige og praktiske grundlag, handleevne og -kraft.

…. Også for – og ikke begrænset til – den deltager, der ønsker at arbejde som selvstændig med egen virksomhed.

En uhøjtidelig og humoristisk tilgang

Tøver du overfor en traditionel Systemisk uddannelse, hvor deltagerne konfronteres med komplicerede tekster, “sandheder” og et “akademisk” sprog? Har du lyst til en tilgang som integrerer kroppen igennem bevægelse og sansning, og som samtidig giver dig indsigt i samtalens kunst?

Tiltrækkes du af den humoristiske og uhøjtidelige tilgang til formidling og læring som Mads Jesper Løye Hejl er kendt for? Er du nysgerrig på, hvordan meget komplekst stof kan formidles på en måde, så det bliver nærværende, relevant og radikalt forandrende?… Så er det måske noget for dig at begynde et forløb hos Systemisk Institut i Nølev?

At påbegynde en sådan Systemisk uddannelse vil (for de fleste) betyde en grundliggende forandring i måden at tænke og handle på, uanset baggrunden, du kommer med.

Uddannelsen er åben for enhver som…

Uddannelsen er åben for enhver som interesserer sig for “det at relatere”, om det så handler om det “daglige liv” vi lever, med kontakter til familie, venner, børn etc. eller om det  drejer sig om et professionelt virke som leder, underviser, samtalepartner, psykolog, eller en anden sammenhæng, hvor det at kunne motivere, forstå og skabe kontakt til andre mennesker betyder alt.

For dig som f.eks. arbejder med eller i teams, med projektledelse, med omgang med vanskelige samarbejdspartnere, konflikthåndtering vil der være meget at hente i den systemiske forståelse.

Forudsætningen er således ikke en forudgående akademisk uddannelse. Deltagerne skal dog være indstillet på til tider at forholde sig til komplekse sammenhænge, der ikke altid er umiddelbart til at forstå.

Ingen koncepter eller rigtige måder…

Det systemiske grundstudium handler ikke om at tilslutte sig et eller andet “koncept” eller en “bestemt eller rigtig måde at gøre tingene på”. Når du begynder at forstå verden “systemisk”, får du en anden måde at “se” på. Først og fremmest indser du, at nøglen til at se ligger hos dig.
Du ser, som du relaterer med/til dig selv.

Vi kan tro at forståelsen ligger “derude”, og ved at iagttage os selv, måden vi tænker på, måden vi bevæger os på, de sammenhænge vi putter os selv ind i og i de beskrivelser vi anvender… går det op for os, at forståelsen skabes “derinde”: At ingen beskrivelse nogensinde kan være det, den peger på.

Vi stiller os spørgsmålet, hvordan vi sammen med vores samtalepartnere, klienter, supervisanter – eller hvad vi nu kalder dem – kan udvikle scenarier og kontekster, som “passer” til det, der skal undersøges? Hvordan vi evt. kan øge chancerne for eventuel bevidst forandring?

En traditionel forestilling om “viden” som noget der kan opsamles og gemmes, erstatter vi med en evne til kontinuerligt at undres, udforske, prøve af, øve sig, reflektere og erfare sammen.

Et relationelt forløb – autopoietisk læring

I traditionel uddannelse fungerer læring “lineært”. Jeg begynder et sted, og udvikler mig så hen imod en højere grad af kompetence og færdigheder. Der er en “vej” og et forløb. En “proces” som jeg skal igennem.

Når læring beskrives “systemisk”, foregår det i en Systemisk uddannelse cirkulært, spiralformet eller “relationelt”. Der er ikke en egentlig forud defineret “retning” for læringen. Læringen opstår så at sige spontant eller “Autopoietisk”.

Læring igennem kroppen

Læringen udspringer ikke fra eller igennem en “lærer”, men ud af dig selv i mødet med mange forskellige situationer, som inviterer dig til at reflektere, undres og frem for alt at gå i bevægelse. Spørgsmålet: “hvordan passer det med?” erstattes med “hvis nu…..hvad mon det så kunne føre til?”

Systemisk uddannelse på systemisk institut i Nølev handler i høj grad om at skabe forståelse igennem kroppen, dvs. erfare igennem konkret fysisk bevægelse, berøring og sansning. ..Og ingen vil på nogen måde komme til at mangle intellektuel udfordring undervejs.

Løbende optag på Systemisk uddannelse

Det cirkulære program, vi anvender på alle vores uddannelsesforløb, gør det muligt at træde ind på uddannelsen hvornår som helst. “Cirkulært” betyder at videre-uddannelsen grundliggende er åben.

Således findes der hverken begynderkurser eller kurser for “viderekomne”. Deltagere med forskellig erfaring og indsigt arbejder med hinanden. I første omgang kan det kræve en smule tilvænning, idet man konfronteres med begreber og temaer, som er helt nye og fremmede. Efter meget kort tid viser det sig at være særdeles nyttigt og hjælpsomt.

Man lærer bedre og hurtigere på den måde end på uddannelser, hvor alle er på samme “niveau”.

De “nye” lærer af de “gamle”, og de “gamle” får igennem de nysgerrige spørgsmål fra de “nye” hurtigere fast grund under fødderne.

Enhver novice blive hurtigt til en af de “gamle”.

Dokumentation for deltagelse

Efter hvert år, kan der efter ønske udstedes et bevis på deltagelsen på Systemisk uddannelse, og efter 3 fulde års deltagelse gives et afsluttende certifikat.

Underviser og moderator

Gennemgående underviser og moderator vil være Mads Jesper Løye Hejl, som igennem 30 år har formidlet “systemisk tankegang og -handlen” i utallige sammenhænge og artikler, både i og udenfor Danmark.

Dette både som sparring til ledelse og ledergrupper i en lang række af landets store virksomheder, som underviser i utallige sammenhænge og niveauer samt som personlig samtalepartner i forhold til problemstillinger af mere privat karakter.

Systemisk uddannelse – indhold i stikordsform


Undervejs i det 3 årige forløb behandles forskellige temaer. I uddrag:

 • Systemiske spørgsmål
 • Kontraktdannelse og genforhandling af kontrakter
 • Ekstern instruktion versus selvkonstruktion
 • Cirkulære metoder
 • Anerkendelse og værdsættende spørgsmål
 • Accept
 • Ressourceorientering
 • Nytte og funktion
 • Kreativ konstruktion
 • Eksternalisering
 • Opstillinger
 • Eksistens-, forskels- og funktionsspørgsmål
 • Metaforer, analogier og allegorier
 • Ritualer
 • Forstyrrelse og irritation
 • Paradoksale interventioner
 • Narrative metoder
 • Læring og pædagogik
 • Reflekterende teams
 • Manipulation igennem sprog og identifikation
 • Selvinstruktion og rollespil
 • Ansvar og pligt
 • Evolution
 • Selvåbenbaring i samtaler
 • Relationel refleksion
 • Par og gruppesamtaler
 • Individuelle samtaler
 • Konfliktens anatomi
 • Problemer og løsninger
 • Årsag og virkning
 • Skaleringer
 • Mirakelintervention
 • Projektion
 • Reframing
 • Undtagelser
 • Diagnoser og hypotesedannelse
 • Grundantagelser
 • Åbne og lukke
 • At invitere til tillid
 • Grænsesætning og klarhed

Herunder vil vi løbende konstruere “egne” interventionsmåder og – metoder, og frem for alt undersøge alt dette i praksis igennem såvel krop som intellekt.

Undervejs vil det hele blive underbygget med en gennemgang af Systemteorien.

Aktuelle praktiske temaer

Gennemgående vil vi tage aktuelle temaer op, som optager deltagerne. Det kan spænde fra konkrete udfordringer fra arbejdspladsen til problemer, muligheder og refleksioner over privatliv, familie, børn etc.

Deltagerne har tavshedspligt, hvad angår indholdet af sådanne samtaler og refleksioner, som kan knyttes til bestemte personer.

Du skal være villig til…

Du skal være villig til at gå ind i et sådant forløb med engagement og nærvær. Du bringer dig selv ind – i samtaler, øvelser, eksempler og refleksioner. Du skal være indstillet på at det undervejs kan føles svært og udfordrende. Meget af det, som du erfarer, vil vende op og ned på den gængse verdensopfattelse.

Du vil blive inviteret til at gå i nærhed med andre mennesker og med dig selv. Fysisk, mentalt og emotionelt.

Vi sidder og bevæger os meget på gulvet, på puder og på store bolde. Forvent altså ikke en traditionel “skolebords-undervisning”. Påklædningen er afslappet tøj, som det er muligt at bevæge sig i.

Optagelse på Systemisk uddannelse sker efter en samtale med Mads Jesper Løye Hejl.

Imellem  møderne

Imellem møderne, opfordres du til at mødes med andre kursusdeltagere med henblik på at give hinanden “intervision” på det, som I er optaget af. Disse træf er vigtige i forhold til at “øve” og integrere til egen praksis. Det kan også blive nødvendigt at sætte sig ind i forskelligt litteratur om den systemiske tilgang undervejs.

Praktiske oplysninger

Du kan vælge at overnatte på Kursuscentret Abildgaard i fælles soverum til en meget overkommelig pris, eller booke dig ind på et hotel i nærheden. Alternativt, hvis du bor i nærheden, overnatte hjemme.

systemisk uddannelse

Systemisk uddannelse består af 6 moduler af hver 2 dages varighed, med start lørdag kl 9.00 til 17.00 og søndag kl 9.00 til 16.00

I alt ca. 90 timer årligt. i 3 år. Hertil skal du regne med tid til egen intervision deltagerne imellem i grupperne, samt naturligvis tid til litteraturlæsning.

Pris. pr. år for privatbetaling pr.år: 20.900 kr. – inkl. moms.
Der kan undtagelsesvis betales i månedlige rater. Prisen er så fald 5000 kr. ved start og 1627 kr. pr. måned i 11 måneder i alt: 22.900 kr. pr. år.

Såfremt beløbet betales igennem din virksomhed og/eller der er behov for separate månedlige fakturaer (ud over kvittering fra egen bankoverførsel) er prisen. 26.125,- plus moms

Hvis du vil overnatte på Abildgaard (i fælles soverum) betaler du 250 kr. for en nat inkl. morgenmad.


Vi afregner moms af alt, hvad vi udbyder af ydelser, kurser og seminarer. Vi har lavet ordningen med de 25% for at holde prisen nede for privatpersoner, der ikke kan bogføre omkostningen over en virksomhed/arbejdsplads

Systemisk uddannelse

Datoer

2022

 • 26.02.og 27.02. ulige uge
 • 23.04 og 24.04. lige uge
 • 11.06 og 12.06.. ulige uge
 • 10.09. og 11.09. lige uge
 • 29.10. og 30.10. ulige uge
 • 26.12 og 27.11. lige uge

2023

 • 28/29/.01.  lige
 • 04/05/.03. ulige
 • 29/30/04.  ulige
 • 03/04/.06.  lige
 • 09/10.09.   lige
 • 25/26.11.   ulige

Yderligere info.

Du kan kontakte os på 20214915 og høre nærmere og kan læse mere om systemisk tænkning og handlen på hjemmesiden her: Jesper Løye Hejl Send gerne en mail : jesperhejl(at)me.com (erstat (at) med @)

Share